2013 metais Lietuva pirmą kartą istorijoje pusę metų pirmininkaus Europos Tarybai. Šiam žingsniui yra intensyviai ruošiamasi, nes Lietuvai tai naujas iššūkis bei galimybė pristatyti save pasauliui. Apie tai nemažai diskutuojama, organizuojami tarnautojų mokymai, tačiau jau dabar abejojama, ar tie patys tarnautojai savo pozicijose dirbs kitais metais, nes po Seimo rinkimų įvairiose institucijose dažnai keičiasi ne tik politinė atmosfera. Tad Lietuvai tenka nemenkas išbandymas – politinių pasikeitimų metu tinkamai pasirengti pirmininkavimui ir išlaikyti nešališkumo principą siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus.

Trumpai apie pirmininkavimą

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja didžiajai daliai Tarybos sudėčių. Pirmininkavimas Tarybai rotacijos principu buvo įvestas pagal Europos Bendrijų sutartis. Rotacijos data – kiekvienų metų sausio 1 ir liepos 1 d. (lygiai po pusmetį). Siekiant užtikrinti ES darbotvarkių to¬lygumą, pradėtų darbų tęstinumą ir nuo¬seklų pirmininkavimo perėmimą, 1977 m. buvo įdiegtas vadinamasis „trejetas“. Tai neoficialus susitarimas, pagal kurį pirmininkaujančiai valstybei talkina prieš tai pir¬mininkavusi ir po jos pirmininkausianti valstybė. Paprastai didžiosios ES valstybės, perėmusios pirmininkavimą, užsibrėžia la¬bai ambicingus planus ir stengiasi įrodyti savo indėlio sprendžiant ES reikalus svarbą, tuo tarpu mažosios valstybės visų pir¬ma siekia susidoroti su padidėjusiu admi¬nistraciniu krūviu ir stengiasi užtikrinti sklandų pirmininkavimą. Taryba, nustaty¬dama pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarką, žiūri, kad trejete visuomet būtų bent viena didelė valstybė.
Pagrindiniai trys uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei: 
Vadovauti ES Tarybai ir jos darbo grupėms ir komitetams, įsiklausyti į kiekvienos valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomones, jų pagrindu suformuoti kompromisinius pasiūlymus. Per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį paprastai organizuojama apie 3400 įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 vyksta pirmininkaujančioje šalyje, likusi dalis - Briuselyje ir Liuksemburge. 
Atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos Komisija ir Europos Parlamentu, formuoti jos santykius su kitomis ES institucijomis.
Laikytis neutralumo/nešališkumo principo, moderuoti ES Taryboje vykstančias diskusijas ir pirmininkauti posėdžiams, siekiant kuo platesnio narių sutarimo svarstant klausimus ir priimant sprendimus.

Lietuvos prioritetai

Lietuva pirmininkaus ES 2013 metų antrąjį pusmetį. Pirmieji pasirengimo pirmininkauti ES žingsniai žengti jau seniai - Vyriausybė yra patvirtinusi Veiksmų planą 2006-2009 metams. Taip pat intensyviai dirbo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje procesui nagrinėti ir koordinuoti darbo grupė. 2008 metais buvo patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje 2013 metais veiksmų planas. Pasirengimas pirmininkavimui ES procesas apims pirmininkavimo programos, politinės darbotvarkės ir prioritetų, administracinių gebėjimų, pirmininkavimo biudžeto, logistikos, viešųjų ryšių, pirmininkavimo patirties perėmimo iš kitų valstybių, kitus klausimus.
2008 m. buvo apibrėžtos pagrindinės kompetencijos, reikalingos valstybės tarnautojams, vykdantiems su atstovavimu susijusias funkcijas, taip pat parengti pasiūlymai dėl centralizuoto valstybės tarnautojų užsienio (darbinių ES) kalbų žinių patikrinimo, įgyvendinamos priemonės dėl valstybės tarnautojų motyvacijos didinimo. Buvo rengiami Lietuvos pirmininkavimo ES komunikacijos metmenys.
Lietuva pirmininkaus iki naujų Europos Parlamento rinkimų likus mažiau kaip metams, taigi baigiantis penkerių metų laikotarpiui, kuriam savo darbą planuoja ir jo tvirtinama Europos Komisija. Todėl ir Lietuvai per pirmininkavimą teks pasirūpinti, kad visos 27 šalys susitartų dėl daugiau kaip 80-ies Komisijos siūlymų ir kad jie virstų Europos Sąjungos „įstatymais", privalomais vykdyti kiekvienai valstybei narei. Tai keliskart daugiau negu tenka valstybėms, pirmininkaujančioms tuo metu, kai penkerių metų laikotarpis tik įsibėgėja. 
Lietuva, kaip ir kitos šalys, yra pasitvirtinusi savo pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Jais numatyta energetinis saugumas, integruotas sienų valdymas, ES Baltijos jūros regiono strategija bei Rytų kaimynystės politika. Papildomu prioritetu siūloma laikyti pažangą derybose dėl ES ir Rusijos santykių modernizavimo plano.

Nešališkas moderatorius?

Likus daugiau kaip pusmečiui iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios, ES klausimų žinovų paprašėme įvertinti Lietuvos pasirengimą pirmininkavimui.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Ramūnas Vilpišauskas:
Jei kalbame apie ministerijų ir kitų institucijų darbuotojų dalykinį pasirengimą, apie pasirengimą renginiams tai galiu pasakyti, kad šis pasirengimas buvo pakankamai anksti pradėtas ir šiuo metu yra tinkamas. Daugiau klausimų bus susiję su tuo, kokia po Seimo rinkimų bus suformuota Vyriausybė. Viena vertus, galima džiaugtis, kad rinkimai ne kitą rudenį, tai yra per patį pirmininkavimą ES, kas įneštų daug politinio neapibrėžtumo, bet vis tiek laiko bus nedaug, reikės ir naujų ministrų įsigilinimo į klausimus, kurie bus svarstomi pirmininkavimo metu ir, žinoma, jeigu keisis su ministrais ateinantys politinio pasitikėjimo darbuotojai, tai reikės ir jų indėlio, jų žinių. Karjeros tarnautojams taip pat reikia matyti, kad politiniai lyderiai yra linkę į klausimus gilintis ir atitinkamai atlikti savo vaidmenį. 
Sėkmingam pirmininkavimui svarbus ir darbas su kitų valstybių-narių kolegomis, taigi būtų gerai, jei ministrai ir viceministrai dar prieš prasidedant pirmininkavimui susipažintų su kolegomis kitose valstybėse-narėse. Bus reikalingas intensyvus darbas Europos Parlamente, su atskirais komitetais. Reikia dirbti neformaliai, nes pirmininkaujančiai šaliai labai svarbu suprasti kitų valstybių poziciją, juk pagrindinė pirmininkaujančios šalies funkcija yra siūlyti visiems priimtinus sprendimus. Todėl kitų šalių pozicijų, argumentų žinojimas, gebėjimas suderinti savo pozicijas su bešališkos tarpininkės funkcija yra be galo svarbi pirmininkaujančiai šaliai ir turbūt bus vienas sudėtingiausių uždavinių Lietuvai.
Apibendrinus techninį pasirengimą vertinu gerai, nes per vykstančius mokymus tenka bendrauti su atsakingais ministerijų darbuotojais. Todėl, manau, pagrindinis mūsų sėkmės klausimas yra susijęs su politikų pasirengimu gilintis ir svarstyti šiuos klausimus. 
Kam po rinkimų atiteks užsienio reikalų ministro ir premjero postai – labai svarbu, tačiau nesu tikras, ar pirmininkavimo procesams jie būtų svarbiausi. Ne mažiau svarbūs tų ministrų postai, kurie pirmininkaus atskiroms taryboms, - susisiekimo, energetikos, ūkio arba finansų ministrų pozicijos. Tiesa, Lietuvos finansų ministro dalyvavimas kai kuriuose susitikimuose bus ribotas, nes mes nesame euro zonos nariai. Euro zonos šalių ministrai atskirai svarstys tuos klausimus, kurie rūpi euro zonos šalims. 
Kol kas sunku vertinti, kaip Lietuvai pavyks įgyvendinti savo prioritetus. Siekiant juos įgyvendinti, reikia suvokti, kad pirmininkaujanti šalis pirmiausia yra neutralus visų ES valstybių narių tarpininkas. Ir jei jinai pamiršta šį vaidmenį, dažniausiai prasideda įvairios nesėkmės ir kitos šalys nustoja pasitikėti pirmininkaujančia šalimi. Kita vertus, ji neturi visiškai pamiršti savo prioritetų, todėl sakyčiau, kas sudėtingiausias pirmininkaujančios šalies uždavinys yra suderinti gebėjimą matyti visos ES interesus, rasti bendrą vardiklį, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms-narėms ir tuo pačiu neužmiršti savo nacionalinių interesų.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Klaudijus Maniokas:
Techninis mūsų šalies pasirengimas pirmininkavimui ES yra geras, jį gerai vertina ir žmonės iš Europos Tarybos sekretoriato, ir kiti. Problemos gali būti kilti dėl politinės lyderystės Lietuvoje stokos. Rinkimai šiek tiek apsunkins pirmininkavimo ES procesą, tačiau tai nėra vienintelis atvejis – Vengrijoje prieš pat pirmininkavimą ES pasikeitė Vyriausybė, bet pirmininkavimas buvo pripažintas kaip pavykęs. Dar sudėtingiau buvo Čekijoje, nes pirmininkavimo metu  pasikeitė Vyriausybė. Tai ir Lietuvai yra svarbus rizikos faktorius, bet jis - ne vienintelis.
Mes matome, kad prieš rinkimus ir po rinkimų neatsiranda naujų kompetentingų politikų ar žmonių, kurie išmanytų Europos reikalus ir kas svarbiausia – norėtų būti lyderiai. Politikams net nesinori investuoti savo dėmesio į Europos reikalus. Jiems trūksta europinės dimensijos. Net jei surinktume visų laikų Lietuvos politikus, kurie domėjosi, žiūrėjo, žino apie ES reikalus – jų nebūtų daug. Tad manau, kad pirmininkavimo metu turėsime politinės lyderystės problemą. Ar ją pavyks kompensuoti geru administraciniu pasirengimu – čia yra pagrindinis klausimas. 
Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad tai yra pirmasis Lietuvos pirmininkavimas ir lietuviaims, su kuriais aš susiduriu ir mokymų metu, trūksta pasitikėjimo, asmeninių lyderystės savybių. Žmonės yra protingi, matę pasaulio, bet jiems tiesiog trūksta pasitikėjimo, aktyvumo, iniciatyvumo. Ir tai jau yra ne tik žmogiškas faktorius, bet ir valstybės tarnybos problema, kur iniciatyvumas ir aktyvumas nėra tos savybės, kurios labiausiai vertinamos. Vienas dalykas yra asmeninis iniciatyvumas, kitas dalykas, kad mūsų valstybės tarnyba po nesenų pakeitimų yra pakankamai politizuota. Tad po rinkimų pasikeis ne tik ministrai, daugeliu atvejų pasikeis ir viceministrai, patarėjai, kurie daugelyje ministerijų vaidino pagrindinį vaidmenį politikos formavime. Gali būti daug naujų žmonių. Manau, kad šie procesai labiau apsunkins, negu palengvins Lietuvos pirmininkavimą ES.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus problema yra tai, kad pirmininkaujanti valstybė pirmiausia turi neutraliai siekti visos ES prioritetų įgyvendinimo, o prioritetai ES dabar yra kiek kitokie, nei mūsų šalies. Europos Tarybos darbotvarkėje greičiausiai bus klausimai apie  finansines paslaugas, bankininkystę, galbūt bus svarstomos finansinės perspektyvos, dar kai kurie reikalai, bet visa tai, kas susiję su Lietuvos prioritetais, ES tai bus marginaliniai dalykai. Atitinkamai sunku tikėtis, kad tose keturiose srityse Lietuvai ką nors pavyks pabaigti, pasiekti. Lietuvai tai yra svarbūs dalykai, tačiau bendrai ES tai yra pernelyg smulku. Manau, kad sėkme galėtume laikyti tai, jei Lietuvai pavyktų šiais klausimais atkreipti tam tikrą kitų ES šalių dėmesį.

Domisi ir verslas

Iki Lietuvos pirmininkavimo ES likus kiek mažiau nei metams, ryškėja būsimų renginių ir susitikimų darbotvarkė, joje svarbus – tiek dalyvių, tiek organizatorių, – vaidmuo teks ir Lietuvos verslui.
Bene labiausiai apčiuopiamą naudą iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai gaus mūsų šalies verslas – numatoma, kad pirmininkavimo renginiuose Lietuvoje lankysis apie 20 000 užsienio svečių, kurie savo lėšas paliks prekių ir paslaugų sektoriuje (viešbučiai, restoranai, transportas, paslaugų ir kt. sektoriai). Manoma, kad didelė nauda taip pat bus jaučiama per naujus verslo ryšius. 
Per pirmininkavimo pusmetį šalį aplanko daugybė aukšto rango pareigūnų, diplomatų, ekspertų ir verslininkų ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš trečiųjų šalių. Tai viena geriausių galimybių pristatyti savo produkciją ir teikiamas paslaugas užsienio auditorijai. Verslininkai turės galimybę dalyvauti renginiuose, kuriuose verslas galės užmegzti tiesioginius kontaktus su pasaulinių kompanijų atstovais, mokslo institucijomis, įvairiais fondais, sukurti bendradarbiavimo tinklus, pradėti mokslo, tiriamuosius projektus.
Užsienio reikalų ministerija (URM), parengusi preliminarius susitikimų ir renginių sąrašus, dar tikslina jų laiką, tačiau įvardija du verslui svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo ES renginius: Informacinių ir ryšio technologijų konferenciją ICT2013 bei Rytų partnerystės susitikimą, lydimą verslo forumo. Preliminariame URM parengtame aukšto lygio susitikimų, rengiamų Lietuvoje 2013 m. antrąjį pusmetį, kalendoriuje – iš viso 22 renginiai. Ekspertų lygmens susitikimų planuose – beveik 170 susitikimų. 
ICT konferencija gali būti naudinga tuo, kad Lietuvos įmonės, neišvykdamos iš mūsų šalies turės unikalią progą susipažinti su naujausiomis sektoriaus tendencijomis, užmegzti verslo ryšių ir susipažinti su galimybėmis panaudoti ES lėšas naujuoju finansavimo laikotarpiu.

Atnaujinta (Trečiadienis, 24 Spalis 2012 10:42)

 

Komentarai  

 
0 #962 ungagged london 2018 2021-01-26 16:57
Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
I had been tiny biit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

Also visit my web blolg - ungagged london 2018: http://wd.ua/user/Meghan0407/
Cituoti
 
 
0 #961 new rich lazy trader 2021-01-26 05:11
Thanks for ebery other informative site. Where else may just I get thqt tye of info written in such a peerfect manner?
I've a challenge that I am just now operating on, aand I
have been on the look outt forr such information.

Feel free to visit my site new rich lazy trader: http://dermatologist.com.ua/user/Katrina99W/
Cituoti
 
 
0 #960 wise traders 2021-01-25 06:51
Magnificent items from you, man. I've take into accout your stuff previous tto and you're just exfremely great.

I actualy like what you have acquired here, certainly like what youu are
stating andd the best way through whichh you say it. You make it entertaining and you still care for tto stay it wise.

I cant wait to read much more from you. Thhis is really a terrific site.


Here is myy web blog ... wise traders: https://demo.phpmasterminds.com/index.php/blog/6873/have-you-been-seeking-details-about-forex-then-have-a-look-at-these-sound-a/
Cituoti
 
 
0 #959 simplilearn review 2021-01-24 12:54
I am glad to be a visitor of this arrant weblog, regards for tthis rare info!Feel free to visit mmy website: simplilearn review: http://dokuwiki.ndrc-apps.fr/doku.php?id=profile_rubenthorson94
Cituoti
 
 
0 #958 Andres 2021-01-24 07:25
Keep functioning ,impressive job!

Have a look at my homepage - few tips (Andres: http://Www.Hzkjjy.com/comment/html/?62956.html)
Cituoti
 
 
0 #957 http://karinform.uz 2021-01-24 03:00
Everythinng iis very open with a really clear clarification of the
issues. It was truly informative. Your website
is very helpful. Thank you for sharing!

My webpage: readanyman review (http://karinform.uz: http://karinform.uz/user/HildredMeeks83/)
Cituoti
 
 
0 #956 Cliff 2021-01-24 01:21
Hello! This is kind off off topic but I need some guidance from aan established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure thing out pretty fast.
I'm thinking aabout creating my own but I'm nott sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Cheers

Feel frede to visit myy web page; health assessment eye quiz (Cliff: https://blog.haizishota.me/space.php?uid=4830&do=blog&id=10878)
Cituoti
 
 
0 #955 Mahalia 2021-01-23 21:31
Its fantastic as your other articles :D, regards for posting.Feel free to visit my webpage :: foreex robots exlect to earn 175 (Mahalia: http://foodcool.space/user/PhillippKeane/)
Cituoti
 
 
0 #954 Best Crib mattress 2021-01-23 12:01
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
youu relied on thhe video to make your point. You
definitely knbow what youre ttalking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog whjen you could be giving us something
informative tto read?

Look aat myy website; Best Crib mattress: http://www.sanjeev.nl/doku.php?id=profile_dallasporteus
Cituoti
 
 
0 #953 WilsonStaps 2021-01-20 16:10
chloraquine
aralen mexico
buy erectile dysfunction pump cvs
is erectile dysfunction a va disability rates
hydroxychloroqu ine treats
hydroxychloroqu ine acheter
erectile disorder 38 cfr
plaquenil skin side effects
tadalafil tablets 40mg
tadalafil dosage
zithromax 250 mg tablets
zithromax order
Cituoti
 
 
0 #952 ufx complaints 2020-12-29 04:08
Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading your blo and look
forward to all your posts! Keep up the fantastic work!Also visit my homepage; ufx complaints: http://timeofheroes.org/doku.php?id=profile_alannaheaster5
Cituoti
 
 
0 #951 Bonita 2020-12-27 01:07
Howdy! I know this is kinda off tpic however I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guet authoring a blog article or vice-versa?
My website addresses a lot off the same topics as yours and I feel
we could greatly benefit from each other. If you are interested feel ffee to send me an email.
I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!My homepage; forex tradig tutorrial ppt (Bonita: http://Www.Codiscosaudio.com/UserProfile/tabid/43/UserID/834721/Default.aspx)
Cituoti
 
 
0 #950 writing essays 2020-12-26 06:17
Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on thhe internet the simplest thing
to reember of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other folks consider issues that they plainly don't know about.

You managed too hit the nail upon the highest ass neatly as deined out
the entire thing without having side effect , other folks could take
a signal. Willl probably be again to gget more.
Thanks
https://mywritingexperience.com
writing essays
writing essays: https://mywritingexperience.com
https://mywritingexperience.com
Cituoti
 
 
0 #949 buy essays online 2020-12-26 02:00
Hello I aam so delighted I found your weblog, I realloy found you by accident, while
I was searching onn Aol for something else, Nonetheless I aam here now
and would just like to say many thanks for a incredible post annd a all round enjoyyable blog (I also love tthe theme/design), I don't have ttime to red it all at the moment but
I have bookmaked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read a great deal more, Please do keep up the ffantastic job.

https://freetermpapers279.doodlekit.com/blog/entry/9176372/hunting-argument-essay-topics
buy essays online
buy essays
online: https://freetermpapers279.doodlekit.com/blog/entry/9176372/hunting-argument-essay-topics
Cituoti
 
 
0 #948 essay on writing 2020-12-26 01:28
Riyht now it looks like Movable Type is the best blogging platform ouut there right
now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?

https://clubcustomessay.com
essay on writing
essay on writing: https://clubcustomessay.com
https://clubcustomessay.com
Cituoti
 
 
0 #947 how to write essays 2020-12-25 11:28
My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to loking at our web page for a
second time.
https://muhammad-ali-9201.hpage.com/
how to write essays
how to write essays: https://muhammad-ali-9201.hpage.com/
Cituoti
 
 
0 #946 Jessika 2020-12-25 05:02
Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time
and actual effort too create a very good article? but what can I say?
I procrastinate a lot and never seewm to get nearly
anything done.

Visit myy website: buying purple mattress oon mazon - Jessika: https://kotadekho.com/user/TrinaZouch/ -
Cituoti
 
 
0 #945 help with an essay 2020-12-25 02:49
Hi, after reading this awesome post i am aas well chheerful to
share my familiarity here with mates.
https://writeessayformoney.com
help with an essay
help with an essay: https://writeessayformoney.com
https://writeessayformoney.com
Cituoti
 
 
0 #944 ca-cpp.org 2020-12-24 01:50
Awesome! Its actually amazing piece of writing, I have got much clear idea
oon the topic of from this paragraph.

Loook into my web-site: betty mills review (ca-cpp.org: http://ca-cpp.org/user/JaimeAskew796/)
Cituoti
 
 
0 #943 buy an essay cheap 2020-12-24 01:33
Hello there, I discovered your web site by wayy of
Google hilst looking for a related topic, your site came up, it looks great.
I've bookmzrked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become aware of your weblog vvia Google,
and found that it's truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll appreciate in case you proceed this in future. A lot of folks will probably be beneffited from your writing.

Cheers!
https://prewriting-st5903.hpage.com/purchase-term-paper-at-a-low-price.html
buy an essayy cheap
buy an essay cheap: https://prewriting-st5903.hpage.com/purchase-term-paper-at-a-low-price.html
Cituoti
 
 
0 #942 Christoper 2020-12-23 23:42
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what yourde talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?Also visit my website :: office appropriate watch, Christoper: http://allsapr.ru/user/EduardoOgrady/,
Cituoti
 
 
0 #941 ufx.com trader 2020-12-23 06:42
Its great as your other content :D, thanks for putting up.


Feel free to visit my web-site - ufx.com trader: http://www.aigouwu8.cc/member/space.php?uid=725918&do=blog&id=720428
Cituoti
 
 
0 #940 betty mills company 2020-12-22 18:42
After going over a feew of the blog posts on your blog, I truly like your way of blogging.
I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
Please visit my website too and tell me youur opinion.

Also visit my web page; betty
mills company: http://saluscorporate.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=624074
Cituoti
 
 
0 #939 Lorraine 2020-12-22 14:12
Real superb info can be found oon web blog.


Check out my web-site; hardd saved money (Lorraine: http://www.s-k-p-p.de/read_blog/108501/proven-tips-for-obtaining-the-most-from-your-cell-phone)
Cituoti
 
 
0 #938 paper help 2020-12-20 05:04
I bslieve this is among the most important info for me.
And i'm satisfied studying your article.
However should commentary on few normal issues, The website taste is ideal, the articles is actually excellet : D.

Just right task, cheers
https://techcheapcustomessay.com
paper help
paper help: https://techcheapcustomessay.com
https://techcheapcustomessay.com
Cituoti
 
 
0 #937 buy essay 2020-12-19 14:06
Awesome post.
https://www.tntmtheshow.com/
buy essay
buy essay: https://www.tntmtheshow.com/
Cituoti
 
 
0 #936 new rich lazy trader 2020-12-19 08:19
I rsad this postt ccompletely regarding thhe resemblance of hottest and preceding technologies, it's awesome article.


Feel free to surf to my web-site new rich lazy trader: http://efremoff78.ru/user/HildaCuming7/
Cituoti
 
 
0 #935 comment-947001 2020-12-18 12:20
You're so cool! I do not believe I've truly read something like that before.
So niice to find somebody with some orignal thoughts oon this issue.
Really.. thasnk you for sstarting this up. This website is something that's needed on the internet,
someone with a bit of originality!
http://www.e46zone.com/forum/topic/1923-introduce-yourself/?page=186&tab=comments
legit essay writing service
comment-947001: http://www.e46zone.com/forum/topic/1923-introduce-yourself/?page=186&tab=comments
Cituoti
 
 
0 #934 buy an essay online 2020-12-18 05:14
This iss nicely put! .
Best Essay writing
buy an essay online: https://admissionessaywritingservice.com
Cituoti
 
 
0 #933 essay 2020-12-17 21:32
Very well expressed without a doubt!!
Best Essay writing
essay: https://argumentativeresearch.com
Cituoti
 
 
0 #932 write my essay cheap 2020-12-17 12:09
Incredible all kinds of amazing information.
Best Essay writing
write my essay cheap: https://writingmypaper.com
Cituoti
 
 
0 #931 buy essay help 2020-12-17 05:55
You said it nicely..
Best Essay writing
buy essay help: https://buyessaysearch.com
Cituoti
 
 
0 #930 write essays for me 2020-12-16 14:31
There is certainly a lot to know about this issue.

I really like all of the points you have made.
https://worldhistorymidtermessay.wordpress.com/blog
write essays for me
write essays for me: https://worldhistorymidtermessay.wordpress.com/blog
Cituoti
 
 
0 #929 help essay 2020-12-15 09:16
Youu actually reported thaat fantastically!
Best Essay writing
help essay: https://writemycustompaper.com
Cituoti
 
 
0 #928 essay helper 2020-12-15 03:46
Cheers! I like this!
Best Essay writing
essay helper: https://cheapessaywritingserviceusa.com
Cituoti
 
 
0 #927 essay helper 2020-12-15 02:43
Beneficial material Thanks!
Best Essay writing
essay helper: https://admissionessaywritingservice.com
Cituoti
 
 
0 #926 buy your essay 2020-12-15 00:16
Terrific forum posts. Appreciate it!
Best Essay writing
buy your essay: https://buyessayscc.com
Cituoti
 
 
0 #925 write my paper 2020-12-14 22:08
Thank you for the auspicious writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced tto more added agreeable
from you! By the way, hhow could we communicate?
https://yescheapessaywriting.com
write my paper
write my paper: https://yescheapessaywriting.com
https://yescheapessaywriting.com
Cituoti
 
 
0 #924 write my essay cheap 2020-12-14 15:43
You said it adequately.!
Best Essay writing
write my essay cheap: https://researchpaperorder.com
Cituoti
 
 
0 #923 buy essay 2020-12-14 12:40
Superb facts, Kudos.
Best Essay writing
buy essay: https://writingmypaper.com
Cituoti
 
 
0 #922 how to write essays 2020-12-14 02:43
Ridiculous quest there. What occurred after? Take care!
https://argumentativeresearch.com
how to write essays
how to write essays: https://argumentativeresearch.com
https://argumentativeresearch.com
Cituoti
 
 
0 #921 essay paper 2020-12-13 19:24
Please leet mee know if you're looking for a autho for your blog.
You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
If yoou ever want to take some off the load off,I'd love tto write some content for your blkg in exchange for a link back to mine.
Please blast me ann e-mail if interested. Thanks!
https://essayquestionwriting.com
essay paper
essay paper: https://essayquestionwriting.com
https://essayquestionwriting.com
Cituoti
 
 
0 #920 essay writer website 2020-12-13 12:43
Wow, superb weblog structure! How long have you ever been running a bkog for?
you make running a blog glance easy. The entre glance of
your web site is magnificent, let alone the content!


https://goodpaperwritingservices.com
essay writer website
essay writer website: https://goodpaperwritingservices.com
https://goodpaperwritingservices.com
Cituoti
 
 
0 #919 essay typer 2020-12-12 13:11
Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in ylur article seem to
be running off the screen in Opera. I'm not sure
if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to leet
you know. The layout lokok great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks
https://globalwritinganessay.com
essay typer
essay typer: https://globalwritinganessay.com
https://globalwritinganessay.com
Cituoti
 
 
0 #918 paper writing help 2020-12-12 01:41
Kudos. I appreciate this.
Best Essay writing
paper writing help: https://toppaperwritinghelp.com
Cituoti
 
 
0 #917 write my essay 2020-12-11 17:54
Wow many of beneficial material.
Best Essay writing
write my essay: https://admissionessaywritingservice.com
Cituoti
 
 
0 #916 buy essays online 2020-12-11 16:32
Nicely put. Cheers!
Best Essay writing
buy essays online: https://buyessaysearch.com
Cituoti
 
 
0 #915 write my paper 2020-12-11 13:00
Thanks a lot. Useful stuff.
write my paper
paper writing service: https://nicewritemypaper.com/
Cituoti
 
 
0 #914 buy essay paper 2020-12-11 03:07
Yoou actually said it fantastically!
Best Essay writing
buy essay paper: https://buyessayprices.com
Cituoti
 
 
0 #913 buy your essay 2020-12-10 23:33
Whoa plenty of fantastic material.
Best Eseay writing
buy your essay: https://admissionessaywritingservice.com
Cituoti
 
 
0 #912 essay writer 2020-12-10 05:57
You stated that fantastically!
Best Essay writing
essay writer: https://writeargumentativeessay.com
Cituoti
 
 
0 #911 paper writing 2020-12-09 23:50
Yoou said this effectively!
paper writing
paper writing: https://fastpaperwritingservice.com/
Cituoti
 
 
0 #910 write my essay cheap 2020-12-09 20:14
Thank a lot! Fantastic stuff!
Best Essay writing
write my essay cheap: https://argumentativeresearch.com
Cituoti
 
 
0 #909 write essay 2020-12-09 15:57
Useful info. Lucky me I found your sjte unintentionally , and I am stunned why this accident
did not happened in advance! I bookmarked it.
https://infoanew.com/wikipedia/Arab_Spring
writre essay
write essay: https://infoanew.com/wikipedia/Arab_Spring
Cituoti
 
 
0 #908 paper writing 2020-12-09 04:48
Do yoou have a spam issue onn this website; I also aam a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to exchange methods with others, why
not shoot me an email if interested.
https://businesswritingessay.com
paper writing
paper writing: https://businesswritingessay.com
https://businesswritingessay.com
Cituoti
 
 
0 #907 sfiitzw 2020-12-08 22:33
Сериал Грозный смотреть онлайн sy
Cituoti
 
 
0 #906 kgdbelq 2020-12-08 20:25
Сериал Грозный смотреть онлайн ku
Cituoti
 
 
0 #905 mzakvoj 2020-12-08 17:29
Сериал Грозный смотреть онлайн zn
Cituoti
 
 
0 #904 lnrilww 2020-12-08 15:00
Сериал Грозный смотреть онлайн fy
Cituoti
 
 
0 #903 wtfnjtd 2020-12-08 14:09
Сериал Грозный смотреть онлайн wa
Cituoti
 
 
0 #902 zfigxpk 2020-12-08 12:29
Сериал Грозный смотреть онлайн pp
Cituoti
 
 
0 #901 zaiyqam 2020-12-08 11:37
Сериал Грозный смотреть онлайн kk
Cituoti
 
 
0 #900 zqjqbsz 2020-12-08 10:49
Сериал Грозный смотреть онлайн jh
Cituoti
 
 
0 #899 txuyzww 2020-12-08 03:18
Сериал Грозный смотреть онлайн ku
Cituoti
 
 
0 #898 writing a paper 2020-12-07 18:22
That is a really goopd tiip particularly to those
new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one.A must read article!

https://servicesdigitalwriters.com
writing a paper
writing a paper: https://servicesdigitalwriters.com
https://servicesdigitalwriters.com
Cituoti
 

Rašyti komentarą


Security code
Atnaujinti

Sekite mus Facebook'e
Lankytojai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas