2013 metais Lietuva pirmą kartą istorijoje pusę metų pirmininkaus Europos Tarybai. Šiam žingsniui yra intensyviai ruošiamasi, nes Lietuvai tai naujas iššūkis bei galimybė pristatyti save pasauliui. Apie tai nemažai diskutuojama, organizuojami tarnautojų mokymai, tačiau jau dabar abejojama, ar tie patys tarnautojai savo pozicijose dirbs kitais metais, nes po Seimo rinkimų įvairiose institucijose dažnai keičiasi ne tik politinė atmosfera. Tad Lietuvai tenka nemenkas išbandymas – politinių pasikeitimų metu tinkamai pasirengti pirmininkavimui ir išlaikyti nešališkumo principą siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus.

Trumpai apie pirmininkavimą

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja didžiajai daliai Tarybos sudėčių. Pirmininkavimas Tarybai rotacijos principu buvo įvestas pagal Europos Bendrijų sutartis. Rotacijos data – kiekvienų metų sausio 1 ir liepos 1 d. (lygiai po pusmetį). Siekiant užtikrinti ES darbotvarkių to¬lygumą, pradėtų darbų tęstinumą ir nuo¬seklų pirmininkavimo perėmimą, 1977 m. buvo įdiegtas vadinamasis „trejetas“. Tai neoficialus susitarimas, pagal kurį pirmininkaujančiai valstybei talkina prieš tai pir¬mininkavusi ir po jos pirmininkausianti valstybė. Paprastai didžiosios ES valstybės, perėmusios pirmininkavimą, užsibrėžia la¬bai ambicingus planus ir stengiasi įrodyti savo indėlio sprendžiant ES reikalus svarbą, tuo tarpu mažosios valstybės visų pir¬ma siekia susidoroti su padidėjusiu admi¬nistraciniu krūviu ir stengiasi užtikrinti sklandų pirmininkavimą. Taryba, nustaty¬dama pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarką, žiūri, kad trejete visuomet būtų bent viena didelė valstybė.
Pagrindiniai trys uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei: 
Vadovauti ES Tarybai ir jos darbo grupėms ir komitetams, įsiklausyti į kiekvienos valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomones, jų pagrindu suformuoti kompromisinius pasiūlymus. Per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį paprastai organizuojama apie 3400 įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 vyksta pirmininkaujančioje šalyje, likusi dalis - Briuselyje ir Liuksemburge. 
Atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos Komisija ir Europos Parlamentu, formuoti jos santykius su kitomis ES institucijomis.
Laikytis neutralumo/nešališkumo principo, moderuoti ES Taryboje vykstančias diskusijas ir pirmininkauti posėdžiams, siekiant kuo platesnio narių sutarimo svarstant klausimus ir priimant sprendimus.

Lietuvos prioritetai

Lietuva pirmininkaus ES 2013 metų antrąjį pusmetį. Pirmieji pasirengimo pirmininkauti ES žingsniai žengti jau seniai - Vyriausybė yra patvirtinusi Veiksmų planą 2006-2009 metams. Taip pat intensyviai dirbo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje procesui nagrinėti ir koordinuoti darbo grupė. 2008 metais buvo patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje 2013 metais veiksmų planas. Pasirengimas pirmininkavimui ES procesas apims pirmininkavimo programos, politinės darbotvarkės ir prioritetų, administracinių gebėjimų, pirmininkavimo biudžeto, logistikos, viešųjų ryšių, pirmininkavimo patirties perėmimo iš kitų valstybių, kitus klausimus.
2008 m. buvo apibrėžtos pagrindinės kompetencijos, reikalingos valstybės tarnautojams, vykdantiems su atstovavimu susijusias funkcijas, taip pat parengti pasiūlymai dėl centralizuoto valstybės tarnautojų užsienio (darbinių ES) kalbų žinių patikrinimo, įgyvendinamos priemonės dėl valstybės tarnautojų motyvacijos didinimo. Buvo rengiami Lietuvos pirmininkavimo ES komunikacijos metmenys.
Lietuva pirmininkaus iki naujų Europos Parlamento rinkimų likus mažiau kaip metams, taigi baigiantis penkerių metų laikotarpiui, kuriam savo darbą planuoja ir jo tvirtinama Europos Komisija. Todėl ir Lietuvai per pirmininkavimą teks pasirūpinti, kad visos 27 šalys susitartų dėl daugiau kaip 80-ies Komisijos siūlymų ir kad jie virstų Europos Sąjungos „įstatymais", privalomais vykdyti kiekvienai valstybei narei. Tai keliskart daugiau negu tenka valstybėms, pirmininkaujančioms tuo metu, kai penkerių metų laikotarpis tik įsibėgėja. 
Lietuva, kaip ir kitos šalys, yra pasitvirtinusi savo pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Jais numatyta energetinis saugumas, integruotas sienų valdymas, ES Baltijos jūros regiono strategija bei Rytų kaimynystės politika. Papildomu prioritetu siūloma laikyti pažangą derybose dėl ES ir Rusijos santykių modernizavimo plano.

Nešališkas moderatorius?

Likus daugiau kaip pusmečiui iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios, ES klausimų žinovų paprašėme įvertinti Lietuvos pasirengimą pirmininkavimui.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Ramūnas Vilpišauskas:
Jei kalbame apie ministerijų ir kitų institucijų darbuotojų dalykinį pasirengimą, apie pasirengimą renginiams tai galiu pasakyti, kad šis pasirengimas buvo pakankamai anksti pradėtas ir šiuo metu yra tinkamas. Daugiau klausimų bus susiję su tuo, kokia po Seimo rinkimų bus suformuota Vyriausybė. Viena vertus, galima džiaugtis, kad rinkimai ne kitą rudenį, tai yra per patį pirmininkavimą ES, kas įneštų daug politinio neapibrėžtumo, bet vis tiek laiko bus nedaug, reikės ir naujų ministrų įsigilinimo į klausimus, kurie bus svarstomi pirmininkavimo metu ir, žinoma, jeigu keisis su ministrais ateinantys politinio pasitikėjimo darbuotojai, tai reikės ir jų indėlio, jų žinių. Karjeros tarnautojams taip pat reikia matyti, kad politiniai lyderiai yra linkę į klausimus gilintis ir atitinkamai atlikti savo vaidmenį. 
Sėkmingam pirmininkavimui svarbus ir darbas su kitų valstybių-narių kolegomis, taigi būtų gerai, jei ministrai ir viceministrai dar prieš prasidedant pirmininkavimui susipažintų su kolegomis kitose valstybėse-narėse. Bus reikalingas intensyvus darbas Europos Parlamente, su atskirais komitetais. Reikia dirbti neformaliai, nes pirmininkaujančiai šaliai labai svarbu suprasti kitų valstybių poziciją, juk pagrindinė pirmininkaujančios šalies funkcija yra siūlyti visiems priimtinus sprendimus. Todėl kitų šalių pozicijų, argumentų žinojimas, gebėjimas suderinti savo pozicijas su bešališkos tarpininkės funkcija yra be galo svarbi pirmininkaujančiai šaliai ir turbūt bus vienas sudėtingiausių uždavinių Lietuvai.
Apibendrinus techninį pasirengimą vertinu gerai, nes per vykstančius mokymus tenka bendrauti su atsakingais ministerijų darbuotojais. Todėl, manau, pagrindinis mūsų sėkmės klausimas yra susijęs su politikų pasirengimu gilintis ir svarstyti šiuos klausimus. 
Kam po rinkimų atiteks užsienio reikalų ministro ir premjero postai – labai svarbu, tačiau nesu tikras, ar pirmininkavimo procesams jie būtų svarbiausi. Ne mažiau svarbūs tų ministrų postai, kurie pirmininkaus atskiroms taryboms, - susisiekimo, energetikos, ūkio arba finansų ministrų pozicijos. Tiesa, Lietuvos finansų ministro dalyvavimas kai kuriuose susitikimuose bus ribotas, nes mes nesame euro zonos nariai. Euro zonos šalių ministrai atskirai svarstys tuos klausimus, kurie rūpi euro zonos šalims. 
Kol kas sunku vertinti, kaip Lietuvai pavyks įgyvendinti savo prioritetus. Siekiant juos įgyvendinti, reikia suvokti, kad pirmininkaujanti šalis pirmiausia yra neutralus visų ES valstybių narių tarpininkas. Ir jei jinai pamiršta šį vaidmenį, dažniausiai prasideda įvairios nesėkmės ir kitos šalys nustoja pasitikėti pirmininkaujančia šalimi. Kita vertus, ji neturi visiškai pamiršti savo prioritetų, todėl sakyčiau, kas sudėtingiausias pirmininkaujančios šalies uždavinys yra suderinti gebėjimą matyti visos ES interesus, rasti bendrą vardiklį, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms-narėms ir tuo pačiu neužmiršti savo nacionalinių interesų.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Klaudijus Maniokas:
Techninis mūsų šalies pasirengimas pirmininkavimui ES yra geras, jį gerai vertina ir žmonės iš Europos Tarybos sekretoriato, ir kiti. Problemos gali būti kilti dėl politinės lyderystės Lietuvoje stokos. Rinkimai šiek tiek apsunkins pirmininkavimo ES procesą, tačiau tai nėra vienintelis atvejis – Vengrijoje prieš pat pirmininkavimą ES pasikeitė Vyriausybė, bet pirmininkavimas buvo pripažintas kaip pavykęs. Dar sudėtingiau buvo Čekijoje, nes pirmininkavimo metu  pasikeitė Vyriausybė. Tai ir Lietuvai yra svarbus rizikos faktorius, bet jis - ne vienintelis.
Mes matome, kad prieš rinkimus ir po rinkimų neatsiranda naujų kompetentingų politikų ar žmonių, kurie išmanytų Europos reikalus ir kas svarbiausia – norėtų būti lyderiai. Politikams net nesinori investuoti savo dėmesio į Europos reikalus. Jiems trūksta europinės dimensijos. Net jei surinktume visų laikų Lietuvos politikus, kurie domėjosi, žiūrėjo, žino apie ES reikalus – jų nebūtų daug. Tad manau, kad pirmininkavimo metu turėsime politinės lyderystės problemą. Ar ją pavyks kompensuoti geru administraciniu pasirengimu – čia yra pagrindinis klausimas. 
Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad tai yra pirmasis Lietuvos pirmininkavimas ir lietuviaims, su kuriais aš susiduriu ir mokymų metu, trūksta pasitikėjimo, asmeninių lyderystės savybių. Žmonės yra protingi, matę pasaulio, bet jiems tiesiog trūksta pasitikėjimo, aktyvumo, iniciatyvumo. Ir tai jau yra ne tik žmogiškas faktorius, bet ir valstybės tarnybos problema, kur iniciatyvumas ir aktyvumas nėra tos savybės, kurios labiausiai vertinamos. Vienas dalykas yra asmeninis iniciatyvumas, kitas dalykas, kad mūsų valstybės tarnyba po nesenų pakeitimų yra pakankamai politizuota. Tad po rinkimų pasikeis ne tik ministrai, daugeliu atvejų pasikeis ir viceministrai, patarėjai, kurie daugelyje ministerijų vaidino pagrindinį vaidmenį politikos formavime. Gali būti daug naujų žmonių. Manau, kad šie procesai labiau apsunkins, negu palengvins Lietuvos pirmininkavimą ES.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus problema yra tai, kad pirmininkaujanti valstybė pirmiausia turi neutraliai siekti visos ES prioritetų įgyvendinimo, o prioritetai ES dabar yra kiek kitokie, nei mūsų šalies. Europos Tarybos darbotvarkėje greičiausiai bus klausimai apie  finansines paslaugas, bankininkystę, galbūt bus svarstomos finansinės perspektyvos, dar kai kurie reikalai, bet visa tai, kas susiję su Lietuvos prioritetais, ES tai bus marginaliniai dalykai. Atitinkamai sunku tikėtis, kad tose keturiose srityse Lietuvai ką nors pavyks pabaigti, pasiekti. Lietuvai tai yra svarbūs dalykai, tačiau bendrai ES tai yra pernelyg smulku. Manau, kad sėkme galėtume laikyti tai, jei Lietuvai pavyktų šiais klausimais atkreipti tam tikrą kitų ES šalių dėmesį.

Domisi ir verslas

Iki Lietuvos pirmininkavimo ES likus kiek mažiau nei metams, ryškėja būsimų renginių ir susitikimų darbotvarkė, joje svarbus – tiek dalyvių, tiek organizatorių, – vaidmuo teks ir Lietuvos verslui.
Bene labiausiai apčiuopiamą naudą iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai gaus mūsų šalies verslas – numatoma, kad pirmininkavimo renginiuose Lietuvoje lankysis apie 20 000 užsienio svečių, kurie savo lėšas paliks prekių ir paslaugų sektoriuje (viešbučiai, restoranai, transportas, paslaugų ir kt. sektoriai). Manoma, kad didelė nauda taip pat bus jaučiama per naujus verslo ryšius. 
Per pirmininkavimo pusmetį šalį aplanko daugybė aukšto rango pareigūnų, diplomatų, ekspertų ir verslininkų ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš trečiųjų šalių. Tai viena geriausių galimybių pristatyti savo produkciją ir teikiamas paslaugas užsienio auditorijai. Verslininkai turės galimybę dalyvauti renginiuose, kuriuose verslas galės užmegzti tiesioginius kontaktus su pasaulinių kompanijų atstovais, mokslo institucijomis, įvairiais fondais, sukurti bendradarbiavimo tinklus, pradėti mokslo, tiriamuosius projektus.
Užsienio reikalų ministerija (URM), parengusi preliminarius susitikimų ir renginių sąrašus, dar tikslina jų laiką, tačiau įvardija du verslui svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo ES renginius: Informacinių ir ryšio technologijų konferenciją ICT2013 bei Rytų partnerystės susitikimą, lydimą verslo forumo. Preliminariame URM parengtame aukšto lygio susitikimų, rengiamų Lietuvoje 2013 m. antrąjį pusmetį, kalendoriuje – iš viso 22 renginiai. Ekspertų lygmens susitikimų planuose – beveik 170 susitikimų. 
ICT konferencija gali būti naudinga tuo, kad Lietuvos įmonės, neišvykdamos iš mūsų šalies turės unikalią progą susipažinti su naujausiomis sektoriaus tendencijomis, užmegzti verslo ryšių ir susipažinti su galimybėmis panaudoti ES lėšas naujuoju finansavimo laikotarpiu.

Atnaujinta (Trečiadienis, 24 Spalis 2012 10:42)

 

Komentarai  

 
0 #809 write an essay 2020-11-23 18:59
I was recommended this website by my cousin. I amm not sure whether this
post is written by him as no one elsse know such detailed about my problem.

You're amazing! Thanks!
https://writemycustompaper.com/
write an essay
write an essay: https://writemycustompaper.com/
https://writemycustompaper.com/
Cituoti
 
 
0 #808 buy viagra online 2020-11-21 15:37
Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am going through problems with your RSS.

I don't know tthe reason why I cannoot join it. Is there anybody else getting similar RSS problems?
Anybody who knows thee solution can you kindly respond? Thanks!!


https://clients1.google.rw/url?q=https://youtu.be/zD2E6LqED-Y
buy viagra online
buy viagra online: https://clients1.google.rw/url?q=https://youtu.be/zD2E6LqED-Y
Cituoti
 
 
0 #807 help with essay 2020-11-20 15:19
Hi there, just wanted to say, I loved tjis post. It was helpful.
Keep on posting!
https://medium.com/@jeffie32hnx0c4p/heros-journey-essay-1e5b5e6d0530
help with essay
help with essay: https://medium.com/@jeffie32hnx0c4p/heros-journey-essay-1e5b5e6d0530
Cituoti
 
 
0 #806 essay helper 2020-11-20 11:49
Hurrah, that's what I was looking for, what a information! present here at this weblog, thanks admin of this web page.


https://howtocreateagoodthesisstatementforanessay.wordpress.com/
essay helper
essay helper: https://howtocreateagoodthesisstatementforanessay.wordpress.com/
Cituoti
 
 
0 #805 xovroaq 2020-11-19 10:15
п»їhttp://mobildar.org/user/DarlaF71430/ sunb xz-llx fkez knsy
Cituoti
 
 
0 #804 glhpeum 2020-11-19 08:57
п»їhttp://mobildar.org/user/DarlaF71430/ poil xz-llx ejhx pjja
Cituoti
 
 
0 #803 usdxkso 2020-11-19 05:10
п»їhttp://mobildar.org/user/DarlaF71430/ sxuj xz-llx fhbt irbj
Cituoti
 
 
0 #802 dragoncell reviews 2020-11-18 12:21
Appreciation to my father who informed me concerning this blog, this weblog is
genuinely amazing.

Also viswit my web site ... dragoncell
reviews: https://solohostbook.com/index.php/blog/72788/moving-the-forex-market-and-becoming-a-accomplishment/
Cituoti
 
 
0 #801 Mae 2020-11-18 03:16
Ridiculous quest there. What happened after? Thanks!


https://websitedetection.com/web-site-list-4507
last minute essay writing service
last minute essay writing service (Mae: https://websitedetection.com/web-site-list-4507)
https://steemit.com/celestialchallenge/@pboss123/daily-celestial-challenge-tuesday-animal-kingdom-fcba06f502ac9
Cituoti
 
 
0 #800 watch market 2020-11-17 06:06
Hello my friend! I wish to say that this post
iss amazing, nice written and come with almost all
important infos. I'd like to see more posts like this .

Feel free too visit my homepage: watch market: http://csfy.ru/user/JillGodwin046/
Cituoti
 
 
0 #799 azohiteo 2020-11-17 02:27
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin yfs.xxae.europosritmu.lt.lsq.ca http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cituoti
 
 
0 #798 iqerehadej 2020-11-17 02:13
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin 500 Mg hyx.xvlz.europosritmu.lt.pdc.fu http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cituoti
 
 
0 #797 studybay cheating 2020-11-17 00:07
I tend not to create a comment, but after reading some of the
comments on this page Lietuvos pirminknkavimas ES – galimybė sužibėti.
I do have 2 questions for you if it's okay. Could itt be just me or do a few of these comments appear like they are coming from brain dead individuals?

:-P And, if you are posting aat other online social sites, I'd like to follow
you. Could you list of all of your social pages like your
linkedin profile, Facbook page or twitter feed?

Here is my blog post ... studybay cheating: http://oduck.xyz/space.php?uid=4963&do=blog&id=10848
Cituoti
 
 
0 #796 zfrlfeu 2020-11-16 13:40
п»їhttp://mobildar.org/user/DarlaF71430/ nypa xz-llx evkf dvrp
Cituoti
 
 
0 #795 www.wstreaming.net 2020-11-14 09:50
certainly like your web-site bbut you have to test the splling onn quite a few of your posts.
A number off them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform tthe reality nevertheless I'll
ddefinitely come again again.

My web page; floraspring review; www.wstreaming.net: https://www.wstreaming.net/user/VallieOSullivan/,
Cituoti
 
 
0 #794 kratom drug tests 2020-11-14 02:53
Appreciate the recommendation. Willl try it out.
https://cbdwwwkratom.com/
kratom drug tests
kratom drug tests: https://cbdwwwkratom.com/
https://cbdwwwkratom.com/
Cituoti
 
 
0 #793 Bettie 2020-11-13 21:59
Outstanding article over again. Thanks a lot.


Also visit my web blog ... eliminate dust - Bettie: http://cbs.torzhok.tverlib.ru/purchase-new-household-furniture-easiest-way-using-these-pointers -
Cituoti
 
 
0 #792 RobertHed 2020-11-13 14:34
best ways to help erectile dysfunction
is erectile dysfunction a chronic condition
is erectile dysfunction covered by insurance
why erectile dysfunction
erectile pain
Cituoti
 
 
0 #791 Rodrigo 2020-11-13 10:51
I seldom write comments, but after browsing a few oof the comments on Lietuvos pirmininkavimas ES – galimybė sužibėti.
I actually do have a few questions for you if you
tend not to mind. Is it just mme or do a few of the responses
loook as iif they aare coming from brain dead visitors?

:-P And, iif you are posting onn additional sites, I
woulod liie to keep up with anything fresh you have to post.
Would you make a list of all of your public paes like
your twktter feed, Facebook page or linkedin profile?

Here is my homepage where to buy writing paper nnotes to persuade (Rodrigo: http://csfy.ru/user/SamaraWormald1/)
Cituoti
 
 
0 #790 RobertHed 2020-11-13 02:19
erectile medication bimix
erectile organs crossword
herbs for erectile dysfunction
erectile pillole
erectile dysfunction doctors
Cituoti
 
 
0 #789 Ufx.Com london 2020-11-12 02:14
Hello, I think your blog might be having browsser compatibility issues.
When I look at your blog site in Ie, it looks fine
but when openimg inn Internet Explorer, it has
some overlapping. I just wanted tto give you a quick heads up!

Other then that, very good blog!

Feel fre to visit my web-site Ufx.Com
london: https://irinamoskaleva.srservise.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17482
Cituoti
 
 
0 #788 studybay promo Code 2020-11-07 17:59
Really instductive and fantastic complex body padt oof articles, now that's user genial (:.


Check out my blog post :: studybay promo Code: http://wd.ua/user/RemonaBanning/
Cituoti
 
 
0 #787 rich lazy day trader 2020-11-07 14:20
naturally lie your website however you have to test the spelling on several of your
posts. Manyy of them aree rife with spelling problems and I
in finding iit very bothersome tto tell the reality nevertheless I'll definitely come back again.

Also visit my site ... rich lazy day trader: https://f.Nedelia.lt/user/KurtisMaclean8/
Cituoti
 
 
0 #786 Avis 2020-11-07 13:18
This is really attention-grabbing, You're a very skilled
blogger. I hage joined your feed and sitt up for searching for more of yyour magnificent post.
Additionally, I've shared your site in my social networks

Here is my blog post custom thess pzpers for sale (Avis: https://www.23H.online/blog/28494/if-you-are-looking-for-expert-advice-on-creating-college-or-university-a-le/)
Cituoti
 
 
0 #785 love signals scam 2020-11-07 09:53
I feel this is one of the most vital info for me.
And i'm happy studying your article. However want
to remark on few general issues, The web site styl is ideal, tthe articles is truly excellent :D.

Just right job, cheers.

my page; love
signals scam: http://extravideo.club/user/NoellaMcEacharn/
Cituoti
 
 
0 #784 Www.jinrigu.com 2020-11-05 22:24
I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting!
Keep up the superb works guys I have incorporated you guyts
to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site :
).

my web-site - cambridge institute Program for better
vision (Www.jinrigu.com: http://www.jinrigu.com/space.php?uid=632&do=blog&id=705)
Cituoti
 
 
0 #783 aqacasuqe 2020-11-05 18:17
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin Without Prescription eie.kxcm.europosritmu.lt.kmy.dj http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cituoti
 
 
0 #782 fozazapea 2020-11-05 17:57
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription bwh.bmtk.europosritmu.lt.mmy.jt http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cituoti
 
 
0 #781 Tomoko 2020-11-05 09:14
Yoou made various good points there. Idid a search on the topic and found the
majority of folks will go along with with your blog.

My website ... john lenon new york (Tomoko: http://biblioray.pusku.com/user/ClariceMcMaster/)
Cituoti
 
 
0 #780 write paper online 2020-11-04 18:56
I'm not sure exactly why but this weblog is loading
extremely slow forr me. Is anyone else having this prkblem or is itt a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still
exists.
https://fuadbard30k.medium.com/how-to-write-carnegie-mellon-essay-d340ecbac084
write paper online
write paper online: https://fuadbard30k.medium.com/how-to-write-carnegie-mellon-essay-d340ecbac084
https://nellieuf7s.medium.com/federalist-essay-number-10-explains-how-a-republic-can-bc34865d62b5
Cituoti
 
 
0 #779 essay writing help 2020-10-29 00:20
I am sure this paragraph has touched all the ijternet
people, its really really good post on building up new website.

https://alleyocd2g77.medium.com/act-of-kindness-essay-b391341dfd82
essay writing help
essay writing help: https://alleyocd2g77.medium.com/act-of-kindness-essay-b391341dfd82
https://pattrucpark.medium.com/starting-a-persuasive-essay-62a79098e071
Cituoti
 
 
0 #778 buy my essay 2020-10-28 20:42
Its lijke you read my mind! You appear to know a lot approximately this, like you wrote the ook in it oor something.
I feel that you just can do with a few % to pressure thhe message home a little bit, howdver other than that, this is magnificent blog.
A great read. I'll definiotely be back.
https://termpaperwriterservice.com
buy my essay
buy my essay: https://termpaperwriterservice.com
https://termpaperwriterservice.com
Cituoti
 
 
0 #777 best tattoo 2020-10-28 17:00
It's amazing to visit this website and reading the views of all friends
concerning this paragraph, while I am also eager of getting know-how.


My page ... best tattoo: http://kosmetik-ab.de/user/SelenaChilton/
Cituoti
 
 
0 #776 write a essay online 2020-10-28 13:47
Wow that was strange. I just wrote an really llong comment but after I clicked suubmit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over
again. Anyways, jjst wanted to say great blog!
https://writepapersforme.com
write a essay online
write a essay online: https://writepapersforme.com
https://writepapersforme.com
Cituoti
 
 
0 #775 paper for writing 2020-10-28 13:03
Greetings! I know this is kinda off topic but I'dfigured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or
maybe uest writing a blog article or vice-versa?
My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each
other. If you're interested feel fre to send me an email.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

http://hippiesaredead.blogspot.com/2009/12/
paper ffor writing
paper for writing: http://hippiesaredead.blogspot.com/2009/12/
https://www.hardrockchick.com
Cituoti
 
 
0 #774 essay writing sites 2020-10-27 20:13
Hi, i think tyat i saw you visited my weblog so i came to “return the
favor”.I am trying to find things to improve myy site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

https://presbaura.medium.com/essay-critiques-89b7aa89d2f8
essay writing sites
essay writing
sites: https://presbaura.medium.com/essay-critiques-89b7aa89d2f8
https://medium.com/@sumnerhzah968i9/essay-topics-c799be224b8a
Cituoti
 
 
0 #773 writing service 2020-10-27 13:07
Pretty! This was an incredibly wonderful post.
Many thanks for providing these details.
https://buyessayonlinecheap.info
writing service
writing service: https://buyessayonlinecheap.info
https://australianessaywritingservice.info
Cituoti
 
 
0 #772 paper with writing 2020-10-26 23:32
Hi to every one, it's genuinely a nice for me to visit this web site, it
consists of useful Information.
https://aliviapantlea5.medium.com/
paper with writing
paper with writing: https://aliviapantlea5.medium.com/
https://medium.com/@wrightqewrgv3a/why-columbia-essay-9a7caea5408d
Cituoti
 
 
0 #771 online paper writer 2020-10-26 09:20
It's very trouble-free to find out any matter onn net as
compared to books, as I found this paragraph at this web site.


https://collegeapplicationessaywritingservice.info
online paper writer
online paper
writer: https://collegeapplicationessaywritingservice.info
https://collegeapplicationessaywritingservice.info
Cituoti
 
 
0 #770 essay writers 2020-10-24 10:01
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do it
for you? Plz reply aas I'm looking to create mmy own blog aand would like to
know where u got this from. thanks
http://hippiesaredead.blogspot.com/2011/02/
essay writers
essay writers: http://hippiesaredead.blogspot.com/2011/02/
http://hippiesaredead.blogspot.com/2009/11/
Cituoti
 
 
0 #769 buy custom essay 2020-10-24 04:42
Fabulous, what a weblog it is! This web site pfovides useful data to us, kep
it up.
https://medium.com/@johnym0pw111/tell-me-how-it-ends-a991594af2c3
buy custom essay
buy custom essay: https://medium.com/@johnym0pw111/tell-me-how-it-ends-a991594af2c3
https://medium.com/@pietro68oxhxfh/should-animals-be-used-for-entertainment-essay-7e3bf28388df
Cituoti
 
 
0 #768 Cornell 2020-10-23 17:16
Hello there, simply changed into alert to your weblog via Google,
and located thaat it's really informative. I am going
to watch out for brussels. I'll appreciate iin case you proceed this inn future.
Numerous folks will likely be benefited out of your writing.
Cheers!

Here is my web page - hoow to make money online with
a website (Cornell: http://www.akbard.kz/festival/user/AustinCharley/)
Cituoti
 
 
0 #767 Barb 2020-10-22 16:45
Absolutely indited content material, Really enjoyed studying.


My blog post - bed frames ikwa single (Barb: http://ca-cpp.org/user/DakotaDrew61/)
Cituoti
 
 
0 #766 custom essay help 2020-10-22 05:12
Highly energetic post, Iloved that a lot. Will there
be a part 2?
https://writeanessayforme.info
custom essay help
custom essay help: https://writeanessayforme.info
https://buyessayonlinecheap.info
Cituoti
 
 
0 #765 Jeannie 2020-10-21 20:33
Simply wish to say your article iss as astounding.The clarity iin your publish
is simply nice and that i could assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission let me to natch your RSS feed to stay updated with forthcoming
post. Thank you one million and please carry on thhe enjoyable
work.
http://ultimateautomotiveexperience.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=forum.plastic-surgeon.com.ua%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D10
Jeannie: http://ultimateautomotiveexperience.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=forum.plastic-surgeon.com.ua%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D10
Cituoti
 
 
0 #764 web page 2020-10-21 01:54
Good day! I just want to offer you a huge thumbs up for the
excellent info you have right here on this post.
I will be returning to your website for more soon.
https://servicethesis.info

web page: https://servicethesis.info
https://servicethesis.info
Cituoti
 
 
0 #763 David 2020-10-19 12:30
I do accept ass true with all the ideas you've offered for yoiur post.
They're really convincing and can definitely work.
Nonetheless, the posts are too short for newbies. May youu please lengthen them a bit from next time?
Thank you for the post.

My bkog :: mattresses near me 20906 - David: http://oshobr.grodno.by/user/LamarSixsmith/ -
Cituoti
 
 
0 #762 Tamera 2020-10-16 19:32
You made some good points there. I did a search onn the topic and found most guys will appprove with
your website.

Feel free to visit my webpage the best forex trading robots (Tamera: http://new.edushd.ru/user/MariJacobsen/)
Cituoti
 
 
0 #761 Christoper 2020-10-16 09:59
Howdy!Do you know if they make any plugins to protect
against hackers? I'm kindsa paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?


Here is my blog; map of new york (Christoper: https://blajdi.com/user/LeesaMoffatt401/)
Cituoti
 
 
0 #760 Joellen 2020-10-16 07:03
Thank you for being myy personal mentor on this area. My spouse aand i enjoyed your article quite definitely and most of aall liked the way you handled
the reas I regarded as controversial. You happen to be
always extremely kind twards readers like me and let me in my existence.

Thaznk you.

Also visit my web-site :: dr oz brain enhancement pill (Joellen: https://Wiki.bytemonkey.net/profile_clevelandwhiddon)
Cituoti
 
 
0 #759 imp source 2020-10-15 23:03
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?

imp source
imp source: https://vietnam-money.com/
https://violetloan.com
Cituoti
 
 
0 #758 cheap essay writer 2020-10-15 21:38
A fascinating discussion iis definitely worth comment.
I do think that you need to publish more about this subject matter,
it may not be a taboo matter but usually folks don't discuss such issues.

To the next! Cheers!!
https://servicethesis.info
cheap essay writer
cheap essay writer: https://servicethesis.info
https://servicethesis.info
Cituoti
 
 
0 #757 essay typer 2020-10-15 08:14
This is very attention-grabbing, You're an overly professional blogger.
I've joined your ffeed and stay up forr seeking extra of your wonderful post.
Also, I have shared your site in my social networks
https://bestessaywritingservice.info/

essay typer: https://bestessaywritingservice.info/
https://bestessaywritingservice.info
Cituoti
 
 
0 #756 writing papers 2020-10-15 05:00
I think this is one oof the most significant nfo forr me.
And i am glad reading your article. But wanna remark oon few general things, The website style
is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
https://collegeapplicationessaywritingservice.info/university-of-minnesota-personal-statement.html
writing papers
writing
papers: https://collegeapplicationessaywritingservice.info/university-of-minnesota-personal-statement.html
https://collegeapplicationessaywritingservice.info
Cituoti
 

Rašyti komentarą


Security code
Atnaujinti

Sekite mus Facebook'e
Lankytojai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas